លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ ចុះបើកវេទិកាសាធារណៈជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងស្រុកស្វាយជ្រំ

31268

ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានស្រុកស្វាយជ្រំ បានចុះធ្វើវេទិកាសាធារណៈជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំគោកព្រីង(ពេលព្រឹក) និងឃុំស្វាយជ្រំ(ពេលរសៀល) ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា។

Public Forum

27 March 2018 National Working Group for Svay Chrum district open its Public Forum at Kok pring and Svay Chrum Commune under the presidency of Her H.E. Sok VYlay, Under Secretary of State for Ministry of Nation Assembly-Senate Relations and Inspcetion to examine the implementation of Policy and The Rectangular Strategy of the Royal Government of Cambodia of the Fifth Legislature of The National Assembly.

 31274

 31275

 31272

 31273

 31269

 31270

 31267

 31266

 31271