សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ជ្រោយចេក

31619

សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ជ្រោយចេក ស្ថិតក្នុងឃុំទ្រាន និងឃុំស្រក ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម ។ ប្រព័ន្ធនេះមាន ទំនប់អាងទឹកប្រវែង ១.៩៥០ ម ប្រឡាយមេ ០១ខ្សែ ប្រវែង ១.៧៨៧ ម ប្រឡាយរង ០៥ ខ្សែ សរុបប្រវែង ៥.០២៦ ម សំណង់បញ្ចូលទឹក ០២ កន្លែង និងសំណង់លូ ១០ កន្លែង ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ជ្រោយចេក មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវប្រាំង ចំនួន ១.១១៦ ហិកតា ។

The Reconstruction of Chruy Jek Irrigation System in Trean and Srork Commune, Kampong Siem District, Kampong Cham Province.

This Irrigation System has a dam with length of 1,950 meters, a main canal with 1,787 meters length, 5 canals with total length of 5,026 meters, 2 construction sites of Water Storage and 10 construction sites of sewage.

This Irrigation is able to irrigate 1,116 Hectares of Dry-Season Rice Fields.

 31622

 

 31623

 

 31624

 31620

 31621

 31618