ពីធីសម្ពោធអគារសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែន មនោរម្យ

33492

ខេត្តព្រះសីហនុ, ថ្ងៃសៅរ៏ ទី ២១ មេសា ២០១៨ ពីធីសម្ពោធអគារសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែន មនោរម្យ ក្នុងស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ។

 33494

 33495

 33490

 33489

 33488

 33491

 33493

 33487