វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ចុះសួរសុខទុក្ខកម្មករជិត ២ម៉ឺននាក់ ក្នុងស្រុកច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ