សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ទឹកក្រហម


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ទឹកក្រហម ស្ថិតក្នុងឃុំរួសរាន់ ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ទឹកក្រហម មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ចំនួន ៦៧៥ ហិកតា ស្រូវប្រាំង ចំនួន ២០ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំ ចំនួន ១០ ហិកតា ។