សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ថ្នល់បត់


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ថ្នល់បត់ ស្ថិតក្នុងឃុំសាលាក្រៅ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ថ្នល់បត់ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវស្សា ១.៧០០ ហិកតា ស្រូវប្រាំង ៥០០ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំ ២៥០ ហិកតា ។