សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ស្រីស្នំ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ស្រីស្នំ ស្ថិតក្នុងឃុំខ្យង ស្រុកជ័យសែន ខេត្តព្រះវិហារ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ស្រីស្នំ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីដំណាំស្រូវ ចំនួន ៦៧៥ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំ ចំនួន ២៥ ហិកតា ។