សកម្មភាពអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ២៨៣


សកម្មភាពអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ២៨៣ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៥១៦ ដល់ផ្លូវរថភ្លើង ក្នុងខណ្ឌទួលគោក