សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ តាអែន


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ តាអែន ស្ថិតក្នុងឃុំពង្រ ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ តាអែន មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ១.០៣៥ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៣០៩ ហិកតា ។