សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក សីមា


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក សីមា ស្ថិតក្នុងឃុំរំដោះស្រែ ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក សីមា មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៦៥០ ហិកតា ស្រូវប្រាំង ៧០ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំ ១២ ហិកតា ។