សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចុងកាល់ ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចុងកាល់ ស្ថិតក្នុងឃុំចុងកាល់ ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចុងកាល់ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ចំនួន ១.៣០៣ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ចំនួន ៣៩០ ហិកតា ។