វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចូលរួមត្បាញក្រម៉ាប្រវែង ១ពាន់ម៉ែត្រ