រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូទំហំ នៅមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស


នៅថ្ងៃទី១១ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូទំហំ ១ម នៅមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ចាប់ពីផ្លូវលេខ ២៧៨ ដល់ផ្លូវលេខ ៥០៨ ក្នុងខណ្ឌចំការមន។