សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់លើ ក្នុងឃុំត្រពាំងប្រិយ៍ ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់លើ ស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងប្រិយ៍ ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់លើ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ១០០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ១៥ ហិកតា ។