ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា បានជួបសំណេះ សំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៧ គ្រួសារដែលមានបញ្ហាទំនាស់ដីជាមួយសាលា នៅស្រុកសង្គមថ្មី


ខេត្តព្រះវិហារ៖នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា ២០១៨ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ បានជួបសំណេះ សំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៧ គ្រួសារដែលមានបញ្ហាទំនាស់ដីជាមួយសាលា នៅស្រុកសង្គមថ្មី ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាជូនពួកគាត់ ។