រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងជីកកាយស្តារភក់ និងត្រៀមសាងសង់ជញ្ជាំងបេតុងអាងស្តុកទឹក ទួលគោកទី១


បន្ទាប់ពីសាងសង់ស្ថានីយ៍បូមទឹកទួលគោកទី១ត្រឡោកបែករួច នៅថ្ងៃទី២០ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងជីកកាយស្តារភក់ និងត្រៀមសាងសង់ជញ្ជាំងបេតុងអាងស្តុកទឹក ទួលគោកទី១ ។