សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរក្រសា


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរក្រសា ស្ថិតក្នុងសង្កាត់អូរក្រសា ក្រុងកែប ខេត្តកែប ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរក្រសា មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៤១៧ ហិកតា ស្រូវប្រាំង ១០៧ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំ ៦០ ហិកតា ។