មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើការបើកទ្វារទឹកនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ កំពីងពួយ


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើការបើកទ្វារទឹកនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ កំពីងពួយ ដើម្បីបញ្ជូនទឹកទៅផ្គត់ផ្គង់ឲ្យការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវវស្សា (ដាំដុះលើកទី២) ប្រមាណ ៩០០ ហិកតា នៅក្នុងឃុំតាគ្រាម ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង ។