ក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន រៀងរាល់ ២ វិនាទី មានមនុស្សម្នាក់ត្រូវរត់ចោលផ្ទះសំបែង ឬ ប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារសង្គ្រាម (UNHCR)


ក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន រៀងរាល់ ២ វិនាទី មានមនុស្សម្នាក់ត្រូវរត់ចោលផ្ទះសំបែង ឬ ប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារសង្គ្រាម (UNHCR) ។

ប្រទេសយើងបានសុខសន្តិភាព មានការរីកចម្រើនដែលពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ ។ ជាមួយមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះ អនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងថែមទៀតដោយគ្រប់វិស័យទាំងអស់កំពុងត្រូវបានកែលំអរបន្ថែម ដែលនេះជាការផ្លាស់ប្តូរជាក់ស្តែងនិងអាចជឿជាក់បាន ។ សូមបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរបន្តចូលរួមកសាង ។