សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ជីតុក


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ជីតុក ស្ថិតក្នុងឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ជីតុក មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីដំណាំស្រូវ ប្រមាណ ៤៨០ ហិកតា ។