រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ ដាក់លូ ១.២០ម៉ែត


រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ ដាក់លូ ១.២០ម៉ែត ចាប់ពី(ក្បាលមាន់ចែ)អាងទឹកអូឡាំពិច ប្រសព្វរវាងផ្លូវបីខ្សែ (៣៣៦. ២១៥. ២៣០) លើផ្លូវ២១៥ ដល់កែង១២៨ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម ហូចាក់ទៅប្រឡាយបឹងឡាង ហើយជួយរំដោះទឹក មានបីចំណុចសំខាន់ៗ៖
១/ផ្លូវ ២១៥
២/តំបន់ផ្សារដេប៉ូ
៣/ តំបន់ដីអិន កម្ពុជាក្រោម ៕