សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចុះធ្វើការសំអាត និងថែទាំរបាំងការពារសម្រាមស៊ីហ្វុងទី ១ និងទី ២នៃប្រឡាយមេស្ទឹងស្រែងទី ១


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចុះធ្វើការសំអាត និងថែទាំរបាំងការពារសម្រាមស៊ីហ្វុងទី ១ និងទី ២ នៃប្រឡាយមេស្ទឹងស្រែងទី ១ ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំជើងទៀន ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។