សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បន្ទាយធ្លក ស្ថិតក្នុងឃុំឃុងរ៉ង ស្រុកបរិបូណ៍ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បន្ទាយធ្លក ស្ថិតក្នុងឃុំឃុងរ៉ង ស្រុកបរិបូណ៍ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បន្ទាយធ្លក មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលសរុបប្រមាណ ៩៦០ ហិកតា ។