សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរពូល


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរពូល ស្ថិតក្នុងឃុំសោមធំ ស្រុកអូរយ៉ាដាវ ខេត្តរតនគិរី ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរពូល មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលសរុបប្រមាណ ៥០០ ហិកតា ។