វិធានការជាក់ស្តែងជាអាទិភាព ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដោយមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងជំរុញអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ក្រោយទទួលបានជ័យជម្នះ នៅក្នុងការបោះឆ្នោត ២៩ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨