នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ផ្ញើសារទៅនាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន ចូលរួមរំលែកទុក្ខដែលមានពលរដ្ឋជិត ២០០នាក់ ស្លាប់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់