សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ កណ្តែក


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ កណ្តែក ស្ថិតក្នុងសង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ កណ្តែក មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៥១៣ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៥៨ ហិកតា ។