យើងបោះឆ្នោតអោយ គណបក្សប្រជាជន លេខរៀងទី ២០ គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតនៅថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ២០១៨


សមាជិកសមាជិការ គណបក្សប្រជាជនដែលកំពុងមមារញឹកដឹកនាំយុទ្ឋនាការឃោសនា ការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។ ការចូលរួមរបស់បងប្អូនគឺនាំមកជ័យជំនះសម្រាប់គណបក្សនិងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូល។

យើងទាំងអស់គ្នា បោះឆ្នោតជូន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លេខរៀងទី ២០ តែ១គត់!