រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូនៅសងខាងមហាវិថី ព្រះនរោត្តម


នៅថ្ងៃទី១៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូនៅសងខាងមហាវិថី ព្រះនរោត្តម ចាប់ពីរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ ដល់វិមានឯករាជ្យ។ ចិញ្ចើមខាងស្តាំ (មើលទៅវត្តភ្នំ)នៃមហាវិថីព្រះនរោត្តម ពុំមានបណ្តាញលូនៅឡើយ ហើយ១ចំហៀងផ្លូវទៀត មានបណ្តាញលូ ៥០%ប៉ុណ្ណោះ។
នៅពេលដាក់បណ្តាញលូរួច ការដ្ឋានរៀបការឺឡាថ្មីនៅចិញ្ចើមសងខាង។