ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត បានអញ្ជើញចូលរួមដឹកនាំក្បួនឃោសនារបស់យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត បានអញ្ជើញចូលរួមដឹកនាំក្បួនឃោសនារបស់យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ។