ឯកឧត្តម ងួន ញិុល អញ្ជើញ ដឹកនាំប្រតិភូសមាជិក សមាជិការដ្ឋសភា សម្តែងនូវការគោរព និងលាសព ឯកឧត្តម មិន ឃិន ជាលើកចុងក្រោយ