រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់បណ្តាញលូ និងស្ថាបនាផ្លូវបេតុង ក្នុងសហគមន៍អន្លង់គង សង្កាត់ព្រៃស ខណ្ឌដង្កោ


ដោយមានសំណូមពរពីប្រជាពលរដ្ឋ នៅថ្ងៃទី២៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់បណ្តាញលូ និងស្ថាបនាផ្លូវបេតុង ក្នុងសហគមន៍អន្លង់គង សង្កាត់ព្រៃស ខណ្ឌដង្កោ។