សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបាត់ដំបង ដឹកនាំគ្រឿងចក្រ ចុះអនុវត្តការងារកែលម្អ ប្រឡាយចបកាប់


សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបាត់ដំបង ដឹកនាំគ្រឿងចក្រ ចុះអនុវត្តការងារកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ (O&M) ប្រឡាយចបកាប់ ។ ប្រឡាយចបកាប់ គឺប្រឡាយរងមួយនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ កំពីងពួយ ស្ថិតក្នុងស្រុកបាណន់ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ១.២០០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៥០០ ហិកតា ។