ឯកឧត្តម ទេព ងន និងគណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកជាផ្លូវការ និងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការតំណាងសភាកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាត AIPAលើកទី៣៩


នាវេលាម៉ោង១១.០០ ព្រឹកនៃសាធារណៈរដ្ឋសឹង្ហបុរី ថ្ងៃអង្គារ ទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ទេព ងន និងគណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកជាផ្លូវការ និងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការតំណាងសភាកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាត AIPAលើកទី៣៩។