ទេសរដ្ឋមន្ត្រី គន់ គីម អញ្ជើញជួបសាកសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកប័ណ្ណបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមផ្តល់ជូនបងប្អូនអតីតយុទ្ធជន នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ


ទេសរដ្ឋមន្ត្រី គន់ គីម អញ្ជើញជួបសាកសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកប័ណ្ណបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមផ្តល់ជូនបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនយើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន ៤.០៦៨នាក់ ដើម្បីជួយដល់ការអញ្ជើញទៅពិនិត្យសុខភាពឬព្យាបាលជំងឺដោយមិនបង់ប្រាក់នៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់។