សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អនិងថែទាំប្រចាំនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកអូរឃ្លៃ ស្ថិតក្នុងឃុំនរាយណ៍ ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អនិងថែទាំប្រចាំនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកអូរឃ្លៃ ស្ថិតក្នុងឃុំនរាយណ៍ ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត ។ ប្រព័ន្ធនេះមានទំនប់អាងទឹកប្រវែង ១.៥១២ ម, ប្រឡាយមេ ចំនួន ០៦ ខ្សែ ប្រវែង ៥.១០៤ ម, ប្រឡាយរង ០១ ខ្សែ ប្រវែង ១.៤៨៤ ម និងផ្លូវលំចូលទៅទំនប់ប្រវែង ៤៧៦ ម ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកអូរឃ្លៃ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៦៥០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ១០០ ហិកតា ។