ទិដ្ឋភាពសាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ចុះធ្វើកម្មសិក្សានៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៣ កន្លែង នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ


ទិដ្ឋភាពសាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ចុះធ្វើកម្មសិក្សានៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៣ កន្លែង នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ រួមមាន ៖
១. ប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្ត ទំនប់ថ្មី ស្ថិតនៅឃុំត្រពាំងតាវ ស្រុកអន្លង់វែង ។
២. ប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្ត ស្ទឹងស្រែង ជំហាន ២ ស្ថិតក្នុងឃុំពង្រ ស្រុកចុងកាល់ ។
៣. ប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្ត ស្ទឹងស្រែង ជំហាន ១ ស្ថិតនៅឃុំចុងកាល់ ស្រុកចុងកាល់ ៕