សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ពោធិនិល ក្នុងឃុំថ្មពេជ្រ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ពោធិនិល ស្ថិតក្នុងឃុំថ្មពេជ្រ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ពោធិនិល មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវប្រាំងប្រមាណ ៣៥០ ហិកតា ។