ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម បន្តចុះសាកសួរសុខទក្ខនិងផ្តល់ប័ណ្ណសមាជិកបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមជូនអតីតយុទ្ធជននៅខេត្តក្រចេះ


ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកការងារអតីតយុទ្ធជននិងជនពិការ បន្តចុះសាកសួរសុខទក្ខនិងផ្តល់ប័ណ្ណសមាជិកបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមជូនអតីតយុទ្ធជននៅខេត្តក្រចេះចំនួន៦៥៣នាក់។