សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ដាច់


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ដាច់ ស្ថិតក្នុងឃុំទំនប់ដាច់ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ដាច់ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ២៥០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ២០ ហិកតា ។