សុខទុក្ខរបស់កងទ័ព ជាសុខទុក្ខរបស់ជាតិ


សុខទុក្ខរបស់កងទ័ព ជាសុខទុក្ខរបស់ជាតិ ក្នុងស្មារតីនេះហើយដែលអគ្គិសនីកម្ពុជាតែងតែចុះជួប និងឧបត្ថម្ភបងប្អូនកងទ័ពនិងនគរបាលការពារព្រំដែនទិសប្រាសាទតាមាន់ជាប្រចាំ។