សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកោះប្រជុំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាល លើកទី៤១ អាណត្តិទី៥ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា