ទិដ្ឋភាពនៃការចូលរួមពីសំណាក់ឪពុកម្តាយបងប្អូនរបស់កងកម្លាំងយើង ក្នុងពិធីទទួលដំណើរនិវត្តន៍កងអនុសេនាធំវិស្វកម្មសំណង់លេខ៩៥៤


ទិដ្ឋភាពនៃការចូលរួមពីសំណាក់ឪពុកម្តាយបងប្អូនរបស់កងកម្លាំងយើង ក្នុងពិធីទទួលដំណើរនិវត្តន៍កងអនុសេនាធំវិស្វកម្មសំណង់លេខ៩៥៤ ដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្រិ្វកកណ្តាល នាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសពោធិចិនតុង។