អភិបាលខេត្តកណ្ដាល បានដឹននាំមន្ត្រីជំនាញ និងពាក់ព័ន្ធ ចុះពិនិត្យដោយផ្ទាល់ នូវនាវា៥គ្រឿង ដែលប្រទេសវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតអោយចូលចត ក្នុងប្រទេសវៀតណាម