គ្រឿងចក្រគ្រប់ធុនត្រូវបានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្ត យកមកធ្វើការថែទាំឡើងវិញ


ខេត្តស្វាយរៀង ៖ ភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំ ការអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះស្រូវបានផ្អាកសកម្មភាព គ្រឿងចក្រគ្រប់ធុនត្រូវបានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្ត យកមកធ្វើការថែទាំឡើងវិញ សម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការអន្តរាគមន៍ជួយដល់ប្រជាកសិករ នាពេលខាងមុខ ។