សកម្មភាពដុសលាងសាប៊ូកម្រាលក្រានីតប្រឡាក់ដោយកំណកខ្លាញ់ ក្អែល នៅសួនច្បារវិមានឯករាជ្យ និងសួនច្បារចន្ទច្ឆាយា


សកម្មភាពដុសលាងសាប៊ូកម្រាលក្រានីតប្រឡាក់ដោយកំណកខ្លាញ់ ក្អែល នៅសួនច្បារវិមានឯករាជ្យ និងសួនច្បារចន្ទច្ឆាយា។

នៅថ្ងៃរសៀលនេះ នឹងបន្តដុសលាងសាប៊ូកម្រាលក្រានីត នៅសួនច្បារសម្តេច ហ៊ុន សែន និងសួនច្បារបទុមវតី ។