ជំនួយស្មារតីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ជាមួយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


146

1451

1

2

3

4

5