គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចនូវលទ្ធផលចំនួន១១ចំណុចក្រោយបិទបញ្ចប់សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល លើកទី៤១ អាណត្តិទី៥ ដែលដំណើរការអស់រយៈពេល៣ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ