សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីការរៀបចំ គម្រោងនិរន្តរភាពតំបន់ទេសភាព និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិ


ភ្នំពេញ ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងបរិស្ថាននិងដៃគូសហការជាច្រើនទៀត បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីការរៀបចំ គម្រោងនិរន្តរភាពតំបន់ទេសភាព និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ក្នុងគោលបំណងពិភាក្សា និងប្រមូលធាតុចូល និងកំណត់ពីវិសាលភាព និងវិចិត្យកម្មរបស់គម្រោង ក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រងសម្រាប់គម្រោងឱ្យមាននិរន្តរភាព និងការរៀបចំលិខិតុបករណ៍ពាក់ព័ន្ធសុវត្ថិភាពភាពបរិស្ថាន និងសង្គម ។
ឯកឧត្តម សៅ សុភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន ដែលបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសិក្ខាសាលានេះ បានមានប្រសាសន៍ថា ៖ សិក្ខាសាលាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្តល់ធាតុចូលនានា ជាពិសេសការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ បញ្ហាប្រឈម តម្រូវការអាទិភាពនានា ជាពិសេសតម្រូវការ ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលិខិតុបករណ៍ការពារបរិស្ថាននិងសង្គមសម្រាប់គម្រោង មាន៖ ១-ក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងសង្គម ២-ក្របខណ្ឌរៀបចំធ្វើផែនការរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ៣-ក្របខណ្ឌដំណើរការ និងទី៤ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយស្តីពីការប្តូរទីតាំងលំនៅ ។
ឯកឧត្តមសង្ឃឹមជឿងជាក់ថា ៖ តាមរយៈសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់នេះ យើងនឹងប្រមូលបាននូវធាតុចូលនិងអនុសាសន៍ថ្មីៗបន្ថែមទៀត ដើម្បីបំពេញបន្ថែមសម្រាប់ការរៀបចំឯកសារគម្រោង«និរន្តរភាពតំបន់ទេសភាព និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិ» នេះ ឱ្យមានលក្ខណៈពេញលេញនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងដែលអាចអនុវត្តបាន។

សូមបញ្ញាក់ថាដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាននៅកម្ពុជា ក្នុងអាណត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា ក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការសកម្មភាព និងទិសដៅការងារ សំដៅធានាឱ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពការងារ ដែលមានសសរស្តំចំនួន ០៥ គឺ(១) កិច្ចគាំពារបរិស្ថាន (២)កិច្ចការពារជីវៈចម្រុះ (៣)ការរស់នៅដោយចីរភាព (៤)រដ្ឋបាលទំនើប និង (៥)ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ។