កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំក្រុមការងារបញ្រ្ជាបយេនឌ័រ ក្រសួង ស្ថាប័ន ឆ្នាំ២០១៨


កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំក្រុមការងារបញ្រ្ជាបយេនឌ័រ ក្រសួង ស្ថាប័ន ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ ចែករំលែកព័ត៌មាន មេរៀនបទពិសោធន៍ បញ្ហាប្រឈម ព្រមទាំងកំណត់រកអភិក្រមគន្លឹះ និងទិសដៅបន្ត ក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រនៅតាមវិស័យឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព។ កិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឡើងនៅខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥-២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ ដែលមានការចូលរួមពីក្រុមការងារបញ្រ្ជាបយេនឌ័រ ប្រមាណជា ១៧០នាក់ មកពីក្រសួងស្ថាប័នទាំង ៣០ ។